monika Nekomentované

Spoločnosť ABSOL s.r.o. sa stala súčasťou systému ZELENÝ BOD.


ZELENÝ BOD je ochranná známka na obaloch výrobkov tých výrobcov, ktorí sa zapojili do systému ZELENÝ BOD organizácie zodpovednosti výrobcov na triedenie, zhodnocovanie a recykláciu obalového výrobku.


Výrobca zapojením sa do systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe, má tiež záujem a možnosť týmto spôsobom informovať spotrebiteľskú verejnosť, že mu záleží na životnom prostredí.

Do systému ZELENÝ BOD, ktorého výhradným licencorom na Slovensku je OZV ENVI – PAK, sa môže zapojiť každá spoločnosť, uvádzajúca na slovenský trh produkty a chce týmto spôsobom informovať spotrebiteľskú verejnosť, že:

  • podporuje triedený zber,
  • má záujem na osvete obyvateľstva,
  • má záujem poberať poradenstvo pre spotrebiteľov a podniky v otázkach životného prostredia a odpadov.

ZELENÝ BOD je chránený súborom viacerých ochranných známok a držiteľ licencie je oprávnený umiestniť jeho logo na obal svojich tovarov. Umiestnením ZELENÉHO BODU producent upozorní potenciálnych klientov na skutočnosť, že si uvedomuje potrebu separovania a recyklovania odpadov a že je pripravený si plniť svoje environmentálne povinnosti.

* Pravidlá používania ochrannej známky ZELENÝ BOD sú stanovené príslušnými právnymi predpismi v Slovenskej republike, Zákonom o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z. Tento zákon okrem iného upravuje aj pravidlá používania ochranných známok vrátane pravidiel na ochranu ochrannej známky pred jej neoprávneným používaním.

Obrazová ochranná známka „ZELENÝ BOD” je medzinárodne chránený a uznávaný symbol.


Systém ZELENÝ BOD vytvoril v 90. rokoch minulého storočia nemecký minister životného prostredia Klaus Töpfer. Od svojho vzniku zaznamenal veľký úspech nielen v Nemecku, ale v rámci celej Európy. Prepája jednotlivých licencorov ochrannej známky ZELENÝ BOD v Európe, ktorí si odovzdávajú svoje skúsenosti a poznatky v otázkach triedeného zberu a osvety obyvateľstva s cieľom pozitívne pristupovať k životnému prostrediu.

So súhlasom OZV ENVI – PAK.

Prečítajte si, ako Slováci vnímajú Zelený bod a ako pristupujú k triedeniu odpadu. Viac ako 90 % opýtaných súhlasí, že spoločnostiam označujúcim svoje výrobky Zeleným bodom, záleží na životnom prostredí. Viac informácií sa dočítate v článku. 👇