monika Nekomentované

Analýza výsledkov prieskumu v roku 2020

Triedenie odpadu

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 Slovákov – podľa veku, pohlavia, vzdelania, veľkosti sídla a regiónu. Zber dát prebehol formou online panela prieskumnej agentúry MNFORCE v termíne: 10. – 12. jún 2020.

Výrazná väčšina Slovákov tvrdí, že vytvorený odpad triedi

• Takmer 90 % všetkých respondentov uviedlo, že odpad pravidelne triedi.

• Z pohľadu pohlavia medzi respondentmi veľké rozdiely nie sú. Rovnako to platí aj pre región a veľkosť sídla, z ktorého zúčastnení na prieskume pochádzajú.

• Čím mladší respondenti, tým narastá podiel ľudí, ktorí netriedia, resp. triedia len zriedkavo.

Dosiahnuté vzdelanie má vplyv na triedenie

• Slováci s vyšším vzdelaním viac triedia a viac sa zaujímajú, čo sa s odpadom deje.

• V skupine ľudí s najnižším vzdelaním (základné a stredné bez maturity) dosahuje podiel respondentov bez záujmu o triedenie zhruba pätinu (netriedia, resp. triedia zriedka), kým v prípade vysokoškolákov je to len 7 %.

Triedenie zaujíma ľudí s rodinným domom

• Ľudia, ktorí majú rodinný dom sa viac zaujímajú, čo sa s odpadom deje (52 %). V tejto skupine respondentov je aj najnižší podiel „netriedičov“ (2 %).

• Naopak, podiel ľudí žijúcich v nájme, ktorí triedia a zaujímajú sa, čo sa s odpadom deje je najmenší (37 %). Dokonca až 7 % z nich netriedi odpad vôbec.

Najviac sa v slovenských domácnostiach triedia plasty

• Spomedzi jednotlivých komodít triedia Slováci najčastejšie plasty. Plastový odpad triedi vždy až 80 % respondentov.

• Takmer 70 % opýtaných, spomedzi tých ktorí triedia, separujú tiež papier a sklo.

S označením Zelený bod sa stretli dve tretiny Slovákov

• Podľa výsledkov prieskumu sa 66 % opýtaných stretlo s označením Zelený bod.

• Označenie Zelený bod (spontánna znalosť) si Slováci najčastejšie spájajú so symbolom pre recyklovateľný obal.

• Označenie Zelený bod si pri nákupoch všíma viac ako polovica Slovákov.

Spoločnostiam, ktoré označujú svoje výrobky Zeleným bodom, záleží na životnom prostredí

• Viac ako 90 % opýtaných súhlasí, že spoločnostiam označujúcim svoje výrobky Zeleným bodom, záleží na životnom prostredí.

Vnímanie Zeleného bodu je u Slovákov veľmi pozitívne

• Viac ako tri štvrtiny Slovákov vnímajú Zelený bod skôr pozitívne alebo veľmi pozitívne.


Podrobnejšie informácie o prieskume

👉 ENVIPAK – Zelený bod prieskum analýza v PDF


ZELENÝ BOD je ochranná známka na obaloch výrobkov tých výrobcov, ktorí sa zapojili do systému ZELENÝ BOD organizácie zodpovednosti výrobcov na triedenie, zhodnocovanie a recykláciu obalového výrobku.👇